• Komunikačný modul:
  Riešenie z výroby.

  V novom Sprinteri je komunikačný modul pre Mercedes PRO connect k dispozícii už z výroby1. Vďaka tomu je Sprinter od začiatku optimálne prepojený – a vy môžete vašu každodennú prácu zefektívniť ešte viac. Komunikačný modul (LTE) pre digitálne služby (JH3)2 prenáša dáta pomocou pevne zabudovanej SIM karty mimoriadne rýchlo a spoľahlivo. Tento modul je predpokladom pre využívanie služieb Mercedes PRO connect3.

  Zistite viac o výhodách Mercedes PRO connect vo forme riešenia zabudovaného vo výrobe.

  Naznačený komunikačný modul v novom modeli Mercedes-Benz Sprinter
Vaše výhody

Predvídavý: Komunikačný modul pre digitálne služby.

Mercedes PRO connect v nasadení v novom Sprinteri.

Zvýšte efektivitu vášho vozového parku pomocou Mercedes PRO connect.

Mercedes PRO connect vám priamo z výroby ponúka vysokú mieru transparentnosti, kontroly a podpory. Komunikácia medzi manažérom vozového parku, vodičom a vozidlom vám hneď od začiatku pomôže výrazne zefektívniť vedenie vašej firmy.

 • Konektivita priamo z výroby

  Optimálne prepojenie hneď od začiatku.

 • Rozmanité služby Mercedes PRO connect

  Zlúčené do 8 atraktívnych balíkov s pridanou hodnotou.

 • Viac efektivity vďaka konektivite

  Už od prvého kilometra.

Naša ponuka

Balíky s pridanou hodnotou Mercedes PRO connect.

Mercedes PRO connect ako riešenie z výroby spája rozmanité služby zamerané na vozový park, vozidlo, vodiča a polohu do atraktívne zostavených balíkov s pridanou hodnotou. Digitálna ponuka sa bude pritom v budúcnosti neustále rozširovať.

 • Optimalizovaná podpora

  Pomáha šetriť čas a náklady

  Mercedes PRO connect vám ponúka jednoduchšiu komunikáciu s vozovým parkom1 prostredníctvom možnosti vytvorenia priameho prepojenia manažéra vozového parku a vodiča1. Vaša komunikácia bude interaktívnejšia, rýchlejšia a zrozumiteľnejšia. Manažér vozového parku môže využívať nástroj manažmentu vozidiel na odosielanie správ do aplikácie Mercedes PRO connect1 a na zadávanie objednávok. Prepojenie s vozidlom prostredníctvom internetu pritom umožňuje aj ďalšie služby, napríklad vytvorenie prístupového bodu.  

  Obsiahnuté služby

  Prehľad najdôležitejších výhod:

  • Kratšie doby odstavenia z dôvodu lepšieho plánovania pobytov v dielni a vopred známeho rozsahu servisu

  • Úspora času vďaka vynaloženiu menšieho úsilia na organizovanie termínov servisu v dielni

  • Transparentnosť termínov a nákladov pre nadchádzajúce servisné práce

  • Rýchla, cielená pomoc v prípade nehody alebo poruchy

  • Predchádzanie dodatočným nákladom spôsobeným poruchami vozidla vďaka optimalizovaným procesom údržby a opravy

  • Kratší čas strávený v dielni vďaka efektívnejším procesom

  • Zvýšená bezpečnosť počas jazdy ako výsledok neustále udržiavaného vozidla

 • Digitalizované záznamy

  Dôležité údaje o vozovom parku vždy pod dohľadom.

  S digitalizovanými záznamami, ktoré ponúka riešenie Mercedes PRO connect, máte rýchlo k dispozícii dôležité údaje o svojom vozovom parku. Ukladajú sa napríklad všetky údaje o absolvovaných trasách, ktoré si môže kedykoľvek zobraziť nielen manažér vozového parku, ale aj vodič1. Tento systém je nápomocný pri optimalizácii ciest, rovnako ako pri oddelení služobných jázd od súkromných.  

  Obsiahnuté služby
  1 Aplikácia Mercedes PRO connect sa nesmie obsluhovať počas jazdy. Pri nedodržaní tohto nariadenia hrozí nebezpečenstvo odpútania pozornosti od dopravného diania, dôsledkom čoho môže byť vlastné ohrozenie alebo ohrozenie iných. Zohľadnite, prosím, aj zákonom stanovené predpisy platné v krajine, v ktorej sa práve nachádzate.

  Prehľad najdôležitejších výhod:

  • Úspora času využívaním digitalizovaných záznamov a zaznamenávania všetkých jázd

  • Zaznamenávanie a dokumentovanie jázd podľa zákonom stanovených nariadení (Coming soon)

  • Potenciál optimalizácie trás vďaka prehľadnému zobrazeniu absolvovaných ciest

  • Transparentnosť služobných/súkromných jázd

  • Preukázateľné používanie vozidla pri poškodení vozidla alebo sankciách z dôvodu porušenia dopravných predpisov

 • Efektívny manažment vozového parku

  Neustály prehľad o statuse aj polohe vozidla.

  Riešenie konektivity a vozového parku Mercedes PRO connect podporuje vášho manažéra vozového parku v otázke efektívneho manažmentu vozového parku, pričom mu pomáha pri zachovaní si celkového prehľadu a rýchlom aj flexibilnom plánovaní trás. Umožňuje zobrazenie polohy vozidla aj statusu vozidla v každom čase. Predvídané a flexibilné plánovanie tak poskytuje možnosť optimalizácie vyťaženia vášho vozového parku, a tým zvýšenia produktivity vašej obchodnej činnosti.  

  Obsiahnuté služby

  Prehľad najdôležitejších výhod:

  • Neustály prehľad o vozidlách vozového parku a ich statuse, napríklad v súvislosti so stavom naplnenia nádrže

  • Nižšia časová náročnosť z dôvodu uľahčenia administratívnej práce

  • Lepšie vyťaženie vozového parku prostredníctvom flexibilného a predvídavého plánovania

  • Rýchlejšie spracovanie objednávok – umožňujúce aj vybavenie krátkodobých objednávok

  • Výstraha pred krádežou ako výsledok zlepšenia transparentnosti a aktívneho informovania

  • Vyššia produktivita dosiahnutá za pomoci nástroja manažmentu vozidiel pri plánovaní

  • Úspora času prostredníctvom efektívneho manažmentu vybavovania objednávok a optimálneho plánovania trás

  • Potenciál úspory nákladov vďaka informovaniu pri podozrení na krádež vozidla a zneužitie

 • Efektívna analýza štýlu jazdy

  Trvalé zníženie nákladov na palivo a prestoje.

  Riešenie Mercedes PRO connect vám ponúka digitálne služby, ktoré poskytnú vodičom1 aj manažérom vozového parku výstižné informácie o štýle jazdy a pomôžu vytvoriť efektívnu analýzu štýlu jazdy. Tieto údaje umožnia optimalizáciu štýlu jazdy v súvislosti so spotrebou paliva a opotrebovaním. Výsledok: nižšie náklady a hospodárnejšie využívanie vozového parku na cestách.  

  Obsiahnuté služby
  1 Aplikácia Mercedes PRO connect sa nesmie obsluhovať počas jazdy. Pri nedodržaní tohto nariadenia hrozí nebezpečenstvo odpútania pozornosti od dopravného diania, dôsledkom čoho môže byť vlastné ohrozenie alebo ohrozenie iných. Zohľadnite, prosím, aj zákonom stanovené predpisy platné v krajine, v ktorej sa práve nachádzate.

  Prehľad najdôležitejších výhod:

  • Nižšia spotreba paliva a menšie náklady na palivo

  • Potenciál úspory nákladov vďaka menšiemu počtu opráv po nehode a kratším dobám výpadku z dôvodu dlhšej trvanlivosti dielov s prirodzeným opotrebovaním

  • Menej nevyužitého pracovného času v dôsledku poruchy vozidla z dôvodu nižšieho opotrebovania

  • Lepšia informovanosť v súvislosti s bezpečným a hospodárnym jazdením

  • Vyššia spoľahlivosť vozidla prostredníctvom nižšieho opotrebovania

  • Možná odmena efektívneho a na spotrebu zameraného využívania vozového parku

 • Jednoduchšia komunikácia s vozovým parkom1

  Priame prepojenie manažéra vozového parku a vodiča1

  Mercedes PRO connect vám ponúka jednoduchšiu komunikáciu s vozovým parkom1 prostredníctvom možnosti vytvorenia priameho prepojenia manažéra vozového parku a vodiča1. Vaša komunikácia bude interaktívnejšia, rýchlejšia a zrozumiteľnejšia. Manažér vozového parku môže využívať nástroj manažmentu vozidiel na odosielanie správ do aplikácie Mercedes PRO connect1 a na zadávanie objednávok. Internetové spojenie vozidla pritom umožňuje aj ďalšie služby, napríklad vytvorenie prístupového bodu na internet.  

  Obsiahnuté služby
  1 Aplikácia Mercedes PRO connect sa nesmie obsluhovať počas jazdy. Pri nedodržaní tohto nariadenia hrozí nebezpečenstvo odpútania pozornosti od dopravného diania, dôsledkom čoho môže byť vlastné ohrozenie alebo ohrozenie iných. Zohľadnite, prosím, aj zákonom stanovené predpisy platné v krajine, v ktorej sa práve nachádzate.

  Prehľad najdôležitejších výhod:

  • Úspora času a vyššia produktivita ako výsledok priamej komunikácie medzi manažérom vozového parku a vodičom1

  • Predchádzanie nedorozumeniam v komunikácii využívaním možnosti kladenia spätných otázok1

 • Vylepšená navigácia

  Rýchlejšie do cieľa so všetkými potrebnými informáciami

  Riešenie Mercedes PRO connect vám prináša digitálne služby, v rámci ktorých vám vylepšená navigácia dokáže poskytnúť všetky dôležité informácie pre spríjemnenie jazdy. Údaje o doprave prenášané v reálnom čase, vždy aktuálne kartografické dáta, rovnako ako rôzne multimediálne aj navigačné funkcie vám umožnia nájsť v danej chvíli tú najlepšiu trasu.  

  Obsiahnuté služby
  1 Aplikácia Mercedes PRO connect sa nesmie obsluhovať počas jazdy. Pri nedodržaní tohto nariadenia hrozí nebezpečenstvo odpútania pozornosti od dopravného diania, dôsledkom čoho môže byť vlastné ohrozenie alebo ohrozenie iných. Zohľadnite, prosím, aj zákonom stanovené predpisy platné v krajine, v ktorej sa práve nachádzate.

  Prehľad najdôležitejších výhod:

  • Rýchlejšie do cieľa s najlepším vedením po trase a obídením dopravnej zápchy

  • Najaktuálnejšia navigácia vďaka aktuálnemu kartografickému materiálu

  • Úspora času na trasách využívaním rôznych multimediálnych a navigačných funkcií, medzi ktoré patria napríklad odosielanie mimoriadnych cieľov (POI) z nástroja manažmentu vozidiel priamo do vozidla

  • Lepšia orientácia vodiča1 a cestovanie bez stresu vďaka aktuálnemu kartografickému materiálu

 • Mobilná obsluha vozidiel

  Online ovládanie určitých funkcií vozidla na diaľku.

  Riešenie Mercedes PRO connect vám ponúka mobilnú obsluhu vozidla, ktorá vám poskytuje možnosť ovládania určitých funkcií vozidla na diaľku. Aj vtedy, keď vaše vozidlo nie je na dohľad, môžete skontrolovať uzamknutie dverí či zatvorenie elektricky ovládaných okien.    

  Obsiahnuté služby

  Prehľad najdôležitejších výhod:

  • Mobilná obsluha vozidla šetrí čas , pretože funguje aj vtedy, keď vozidlo nie je na dohľad

  • Jednoduchý prístup k vozidlu bez kľúča od vozidla pre viacerých používateľov vozidla

  • Zdokonalená ochrana proti krádeži , ktorá rozpozná otvorené dvere na vozidle a umožní ich uzamknutie z diaľky

  • Menej úsilia vynaloženého na organizovanie , pretože prístup k vozidlu je možný aj bez kľúča od vozidla

  • Lepšie pracovné procesy , pretože ložný priestor možno s cieľom naloženia a vyloženia nákladu odomknúť aj z diaľky

 • Dátové rozhranie pre transportéry Mercedes-Benz

  Začlení transportéry MB do systému manažmentu vozového parku.

  Sú súčasťou vášho vozového parku vozidlá rôznych značiek? Žiadny problém. Mercedes PRO connect vám aj tu prináša riešenie: dátové rozhrania pre transportéry Mercedes-Benz. Poskytujú možnosť integrovania transportérov Mercedes-Benz do vášho existujúceho systému manažmentu vozového parku. Získate tak nepretržitý prehľad o celom svojom vozovom parku a môžete pripraviť dôležité údaje pre svoje vozidlá.  

  Obsiahnuté služby

  Prehľad najdôležitejších výhod:

  • Integrácia údajov o vozidle Mercedes-Benz do existujúceho systému manažmentu vozového parku

  • Doplnková dostupnosť ďalších atraktívnych služieb Mercedes PRO connect

Začnite teraz

Exkluzívne do 30.11.2018: Bezplatná uvítacia ponuka.

Uvítací balík

Začnite ako jeden z prvých s používaním Mercedes PRO connect – a to zadarmo.

Go-Live od Mercedes PRO connect v novom Sprinteri znamená začiatok inovatívnych riešení z výroby zameraných na konektivitu. Využite výhody Mercedes PRO connect a pozdvihnite Vaše podnikanie na novú úroveň efektivity. Začnite teraz a zažite všetky služby Mercedes PRO connect zadarmo až do 15.01.20195.

Zažite našu uvítaciu ponuku a začnite teraz.

Komunikačný modul pre digitálne služby

Trojica, ktorá si dobre rozumie.

Riešenie z výroby Mercedes PRO connect pozostáva z troch súčastí, ktoré umožňujú komunikáciu medzi manažérmi vozových parkov, vodičmi a vozidlami a najmä: uľahčujú ju. 

Pre vozidlá

Rozhranie.

Vo výrobe zabudovaný komunikačný modul (LTE) pre digitálne služby (JH3) umožňuje využívanie služieb Mercedes PRO connect.

Naznačený komunikačný modul v novom modeli Mercedes-Benz Sprinter

Rýchle spojenie s internetom.

Pevne zabudovaná karta SIM komunikačného modulu (LTE) umožňuje spoľahlivé a rýchle spojenie vozidla s internetom2. Používa sa pre systém núdzového volania Mercedes-Benz3, službu Aktuálne informácie o premávke a pre všetky ďalšie služby Mercedes PRO connect. Mercedes PRO connect vám poskytuje vysokú mieru transparentnosti, kontroly a podpory pre ešte efektívnejšie organizovanie pracovného dňa.

Pre administrátorov a manažérov vozového parku

Centrála.

Administrátori a manažéri vozového parku dostávajú prostredníctvom Mercedes PRO Portal a nástroja na manažment vozidiel cenné informácie o svojich vozidlách.

Obrazovka monitora, ktorá zobrazuje Mercedes PRO Portal

Mercedes PRO Portal.

Predtým, než bude možné spravovať vozidlá pomocou nástroja manažmentu vozidiel, je potrebné vložiť vozidlá na portáli Mercedes PRO. Niektoré informácie o vozidle, napríklad model, typ paliva alebo druh predovky, sa na základe čísla podvozka automaticky načítajú do nástroja manažmentu vozidiel, ktorý poskytuje možnosť ich zobrazenia.

Obrazovka monitora, ktorá zobrazuje nástroj na manažment vozidiel

Nástroj manažmentu vozidiel.

Manažér vozového parku získa prostredníctvom nástroja manažmentu vozidiel prehľad o celom svojom vozovom parku. Podľa potreby a objednaných služieb môže presne vyfiltrovať informácie, ktoré sú pre neho mimoriadne dôležité. Takýmto spôsobom napríklad včas získa informácie o nevyhnutnej údržbe, dokáže zistiť polohu vozidiel, čo mu umožní lepšie zadávanie objednávok. Môže si tiež zobraziť absolvované jazdy a odoslať nasledujúce objednávky do aplikácie Mercedes PRO connect4. Tieto možnosti sú nápomocné pri predvídavom plánovaní údržby a efektívnom plánovaní vlastných zdrojov.

Pre vodičov

Priama linka k vodičovi2.

Aplikácia Mercedes PRO connect4 umožňuje jednoduchú komunikáciu medzi manažérom vozového parku a vodičom4.  Vodič4 tak priamo na svoj smartfón dostáva dôležité údaje týkajúce sa zákazky a vozidla. Okrem toho si môže pomocou aplikácie sám priradiť vozidlo.

Obrazovka smartfónu zobrazuje funkciu "Dashboard Management" v aplikácii Mercedes PRO connect

Informácie vždy poruke.

Manažment ovládacieho panela ako súčasť aplikácie Mercedes PRO connect4 poskytuje vodičovi4 prehľad o najdôležitejších informáciách o vozidle, ktoré mu bolo pridelené – ako napríklad stav naplnenia nádrže a zvyšnú vzdialenosť – a umožňuje mu vykonanie administratívnych nastavení.

Obrazovka smartfónu zobrazuje funkciu "Vyhľadávanie vozidla" v aplikácii Mercedes PRO connect

Poloha vždy na dohľad.

Pomocou funkcie "Vyhľadávanie vozidla" v aplikácii Mercedes PRO connect4 sa môže vodič4 od svojej aktuálnej polohy nechať navigovať k svojmu vozidlu.

Náhľad

Všetko na dohľad: Súčasti Mercedes PRO connect.

Nástroj manažmentu vozidiel

Mercedes PRO connect App

Mercedes PRO Portal

Poradenstvo v oblasti produktov

Naše odporúčanie: Poradca pre produkty Mercedes PRO.

Obrazovka monitora zobrazuje poradcu pre produkty Mercedes PRO

Nájdite vhodný produkt Mercedes PRO connect pre vaše potreby.

Zistite, ktoré produkty a služby Mercedes PRO connect sú pre vašu firmu najvhodnejšie.

Použite jednoducho nášho poradcu pre produkty Mercedes PRO. Po zodpovedaní len niekoľkých otázok rýchlo dostanete riešenie, ktoré najviac zodpovedá vašim nárokom.

Krok za krokom

Vaša cesta k prepojenému vozovému parku.

Vaša cesta k prepojenému vozovému parku

Takto môžete začať používať Mercedes PRO connect v novom Sprinteri.

Chcete využívať rozmanité riešenia zamerané na konektivitu a vozový park vo vašom novom prepojenom Sprinteri?

Tu nájdete v kompaktnej a prehľadnej forme užitočné návody, otázky a odpovede, ako aj všetky podrobnosti o predpokladoch a technických požiadavkách týkajúcich sa zriadenia a používania Mercedes PRO connect.

Na scénu vstúpil nový Mercedes-Benz Sprinter
Nový Sprinter

Máte záujem o nový Sprinter?

Objavte teraz nový Sprinter – u svojho predajcu alebo online na stránke spoločnosti Mercedes-Benz.

Predajcovia Mercedes-Benz
Vyhľadávanie zmluvného partnera

Vaša miestna kontaktná osoba.

Rýchlo a pohodlne nájdite svojho partnera divízie Mercedes-Benz Vans, priamo vo svojej blízkosti.

Podpora.

mproconnect.svk@cac.mercedes-benz.com 00 800 3 7 77 77 77*
*Sme vám k dispozícii od pondelka do nedele, 24 hodín denne.

1

V závislosti od regionálnej dostupnosti.

2

Poskytovanie služieb v spojení s integrovaným komunikačným modulom závisí od pokrytia sieťou poskytovateľa mobilných služieb.

3

Komunikačný modul je k dispozícii v modeloch Sprinter 907 a 910 od 06/2018. Pre vozidlá vybavené zapínateľnou funkciou pokračovania chodu motora (MW1) existujú funkčné obmedzenia v rámci služieb Digitálny manažment jázd a Digitálna kniha jázd. Pri aktívnej funkcii Pokračovanie chodu motora bude rozpoznaná iba jedna jazda.

4

Aplikácia Mercedes PRO connect sa nesmie obsluhovať počas jazdy. Pri nedodržaní tohto nariadenia hrozí nebezpečenstvo odpútania pozornosti od dopravného diania, dôsledkom čoho môže byť vlastné ohrozenie alebo ohrozenie iných. Zohľadnite, prosím, aj zákonom stanovené predpisy platné v krajine, v ktorej sa práve nachádzate.

5

Po uplynutí uvítacej ponuky zostane Vaše firemné konto Mercedes PRO zachované a bezplatné produkty a služby od Mercedes PRO connect budete môcť vo Vašom Sprinteri využívať aj naďalej. Aby ste mohli z celého portfólia služieb profitovať aj naďalej, tak po uplynutí uvítacej ponuky je nutné si znovu zakúpiť spoplatnené služby.